Powstanie pierwszy polski otwarty wielki model językowy – PLLuM

Polski wielki model językowy PLLuM, wytrenowany na treściach głównie polskojęzycznych, oraz oparty na nim inteligentny asystent, powstaną w ramach współpracy sześciu wiodących jednostek naukowych z obszaru AI, przetwarzania języka naturalnego oraz językoznawstwa korpusowego.

Od prawie roku wielkie językowe modele generatywne (LLMs) zachwycają niewyobrażalnymi dotychczas możliwościami sztucznej inteligencji. Oprócz wielu zalet te najpotężniejsze, jak ChatGPT czy Google Bard, mają jednak swoje ograniczenia: kosztują, są zamknięte i zostały wytrenowane ze zbyt małym udziałem treści polskojęzycznych. 

A gdyby chcieć stworzyć otwarty, darmowy model w większości wytrenowany na treściach polskojęzycznych?

Trzeba by wiedzy i kompetencji, wykraczających poza pojedyncze katedry czy jednostki naukowe, potężnych zasobów obliczeniowych i ogromnych zbiorów danych o wymaganym zróżnicowaniu i jakości. 

Dlatego też 29 listopada 2023 r., w przeddzień pierwszych urodzin chatGPT, sześć spośród wiodących w Polsce jednostek naukowych z obszaru sztucznej inteligencji i językoznawstwa: Politechnika Wrocławska (lider konsorcjum), Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, Państwowy Instytut Badawczy NASK, Instytut Podstaw Informatyki PAN, Uniwersytet Łódzki oraz Instytut Slawistyki PAN zawiązało konsorcjum PLLuM (Polish Large Language Universal Model). 

Konsorcjum przyświeca wspólny cel: stworzenie pierwszego polskojęzycznego otwartego dużego modelu językowego oraz wykorzystującego ten model inteligentnego asystenta. Całość projektu ma być przeprowadzona zgodnie z dobrymi praktykami etycznej i odpowiedzialnej sztucznej inteligencji, w tym przy zachowaniu reprezentatywności, przejrzystości i sprawiedliwości danych. Istotną rolę odegra tu więc również AI Lab

Warszawski Uniwersytet Medyczny nowym partnerem OPI

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) i Ośrodek Przetwarzania informacji (OPI) podpisali umowę ramową o współpracy. To kolejny partner OPI, z którym instytut chce opracowywać nowe technologie cyfrowe mające zastosowanie w ochronie zdrowia i życia człowieka. Współpraca będzie dotyczyła prowadzenia wspólnych badań i komunikowania ich wyników, wykorzystania sztucznej inteligencji w medycynie, popularyzowania wiedzy, wspierania dobrych praktyk i doświadczeń dotyczących transformacji cyfrowej i nowoczesnych technologii.

Na mocy umowy, partnerzy zobowiązali się także do podejmowania wspólnych działań, takich jak wymiana danych, współpraca w zakresie ubiegania się o granty naukowe, konsultacje merytoryczne, czy też wspólne publikacje naukowe. Współpraca ułatwi również wypełnienie unijnej polityki cyfrowej. Komisja Europejska podejmuje działania, które mają na celu ożywienie wymiany danych na rynku europejskim oraz w wymiarze międzynarodowym. W Polsce od lat podejmowane są inicjatywy sprzyjające otwieraniu i wykorzystywaniu danych i partnerstwo pomiędzy WUM i OPI jest jedną z nich. Strategia otwartych danych ma na celu rozwój ekosystemu, w którym duża ilość, dobrej jakości danych pozwoli na rozwój innowacyjnych rozwiązań, zwiększy przejrzystość działań organów administracji oraz polepszy jakość realizowanych badań.

Koordynatorem współpracy ze strony Ośrodka Przetwarzania Informacji jest dr inż. Marek Kozłowski, kierownik Laboratorium Inżynierii Lingwistycznej a ze strony WUM prof. Piotr Pruszczyk, prorektor ds. nauki i transferu technologii.

Duży wzrost liczby studentów z Ukrainy. Nowy raport OPI „Cudzoziemcy na uczelniach w Polsce”

29 listopada 2023 roku Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) opublikował na portalu RAD-on najnowszy raport „Cudzoziemcy na uczelniach w Polsce”. Publikacja ta zawiera dane za rok akademicki 2022/23. Tym razem najnowszą edycję raportu ekspertki i eksperci z Laboratorium Baz Danych i Systemów Analityki Biznesowej w OPI uzupełnili o dodatkowy rozdział dotyczący studentów z Ukrainy. Agresja Rosji na naszego sąsiada spowodowała wzrost liczby ludności pochodzenia ukraińskiego w Polsce, co wpłynęło także na zainteresowanie cudzoziemców ofertą edukacyjną polskich uczelni. W roku akademickim 2022/23 liczba studentów z Ukrainy wzrosła aż o ponad 12 119 osób. Jest ich już obecnie 48 150 osób.

Polskie uczelnie zyskują popularność – ponad 102 000 studentów z zagranicy

– Po raz kolejny udostępniliśmy na naszym portalu RAD-on raport „Cudzoziemcy na uczelniach w Polsce”. Wynika z niego, że polskie uczelnie z roku na rok zyskują coraz większą popularność. Współczynnik umiędzynarodowienia studiów wyższych wynosił w naszym kraju odpowiednio 7,1% w roku akademickim 2021/22 i 8,4% w roku 2022/23. W wartościach bezwzględnych pomiędzy tymi dwoma latami odnotowano wzrost liczby cudzoziemców aż o ok. 16 000 osób – do poziomu ponad 102 000 osób w roku akademickim 2022/23 – mówi dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji. – Jestem informatykiem, więc cieszy mnie fakt, że jednym z najpopularniejszych kierunków wśród cudzoziemców studiujących w Polsce jest informatyka. W przypadku tego kierunku wyraźnie zauważalny jest wzrost zainteresowania względem poprzedniego okresu – aż o 3 500 osób. Bardzo dobrze to świadczy o międzynarodowej renomie polskich uczelni kształcących przyszłych specjalistów z branży IT – dodaje dyrektor OPI.

Już 48 150 Ukraińców studiuje w Polsce

Studenci z Ukrainy są niezmiennie licznie reprezentowani na uczelniach w Polsce. Przez wiele lat prowadzono działania zachęcające młodzież z państw byłego Związku Radzieckiego do podejmowania studiów w Polsce. Szczególną ofertę w postaci stypendiów czy możliwości nieodpłatnego studiowania kierowano do obcokrajowców pochodzenia polskiego. Tacy studenci rozpocząć mogli studia na dowolnych kierunkach, także tych prowadzonych w języku polskim.

– W 2019 roku w Polsce było już ponad 39 000 studentów z Ukrainy, co stanowiło połowę wszystkich kształcących się na uczelniach cudzoziemców. Od tego momentu zarówno liczba, jak i udział studentów z Ukrainy wśród cudzoziemców stopniowo malały – mówi dr Aldona Tomczyńska, liderka Zespołu Data Science w Laboratorium Baz Danych i Systemów Analityki Biznesowej w OPI – Jednak akt agresji Rosji wobec Ukrainy w lutym 2022 roku był główną przyczyną kolejnego napływu ukraińskich studentów do Polski. Liczba studentów z tego państwa wzrosła do ponad 48 000 i stanowiła ok. 47% ogółu studentów z zagranicy – dodaje dr A. Tomczyńska.

W roku akademickim 2022/23 studenci z Ukrainy stanowili dominującą grupę zarówno na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jak i na jednolitych studiach magisterskich. Największa ich liczba zdecydowała się podjąć studia niestacjonarne na uczelniach niepublicznych. Z kolei udział studentów z Ukrainy na studiach stacjonarnych wśród wszystkich studentów zagranicznych na uczelniach niepublicznych wynosił 34,1%. Nie jest zaskoczeniem, iż najwięcej studentów pochodzących z Ukrainy podejmuje studia w dużych miastach akademickich, takich jak Warszawa czy Kraków. Na uczelniach zlokalizowanych w województwie mazowieckim studenci z Ukrainy stanowili 24% wszystkich cudzoziemców, co w wartościach bezwzględnych wynosi 11 500 osób. Różnica między województwem mazowieckim, a kolejnym (małopolskim) wynosi 6 400 studentów. Powyżej 4 000 studentów pochodzących z Ukrainy mają także województwa dolnośląskie, lubelskie, wielkopolskie oraz łódzkie. Zdecydowanie najwięcej  podejmuje studia na pierwszym stopniu studiów. Znacznie mniej jest studentów na studiach drugiego stopnia i jednolitych magisterskich. W roku akademickim 2022/23 na studiach pierwszego stopnia kształciło się aż 75%, a na studiach drugiego stopnia 20%. Pozostałe 5% stanowili studenci jednolitych studiów magisterskich.

Zarządzanie i informatyka najpopularniejsze

W roku akademickim 2022/23 oprócz Ukraińców najbardziej wzrosła liczba studentów pochodzących z Zimbabwe (+1 175 osób) oraz Turcji (+1 011 osób). Z kolei największe spadki odnotowano w przypadku studentów z Nigerii (-451 osób), Rosji (-273 osoby) oraz Niemiec (-236 osób). Najwięcej cudzoziemców w roku akademickim 2022/23 kształciła uczelnia niepubliczna- Akademia Finansów i Biznesu Vistula. Studia na niej podjęło niemal 6 000 osób urodzonych poza granicami naszego kraju. Liczba ta stanowiła ponad połowę wszystkich studentów tej uczelni (56%).

– Najczęstszym wyborem wśród cudzoziemców w roku akademickim 2022/23 było zarządzanie. Na tym kierunku kształciło się 19% studentów zagranicznych. Zauważalny jest również wzrost zainteresowania zarządzaniem (o ponad 5 000 osób) w porównaniu z poprzednim rokiem – mówi Anna Maziarczyk z Laboratorium Baz Danych i Systemów Analityki Biznesowej w OPI, jedna ze współautorek raportu. – Analizując nazwy kierunków studiów najczęściej wybieranych przez grupę studentów zagranicznych, zauważyć można także dużą popularność informatyki. W roku akademickim 2022/23 wybrało ją 10% studentów pochodzących z innych państw. Niewiele mniejszym zainteresowaniem wśród cudzoziemców cieszył się kierunek lekarski – dodaje analityczka OPI.

Raport „Cudzoziemcy na uczelniach w Polsce” sfinansowano ze środków Ministra Edukacji i Nauki. Opracował go zespół ekspertów OPI w składzie: dr Aldona Tomczyńska, Anna Maziarczyk, Paulina Urban, Katarzyna Pyrtek, Konrad Zwierowicz.

Raport dostępny jest bezpłatnie na portalu RAD-on:

Analiza: Cudzoziemcy na uczelniach w Polsce – RAD-on: RAPORTY, ANALIZY, DANE (nauka.gov.pl)

Dyrektor OPI odznaczony medalem „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”

W piątek 24 listopada 2023 roku dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) odebrał z rąk Ministra Edukacji i Nauki medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”. Odznaczenie to jest przyznawane za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej. To najwyższe tego rodzaju wyróżnienie.

W trakcie uroczystej ceremonii minister Przemysław Czarnek podkreślał, że działalność naukowa wyróżnionych osób służy rozwojowi społeczeństwa i odkrywaniu prawdy. Podziękował wszystkim wyróżnionym, którzy ogromnie przyczynili się do tego, aby te cele efektywnie realizować

Wspólnie z szefem OPI odznaczenia z rąk Ministra Edukacji i Nauki odebrało wielu wybitnych przedstawicieli polskiej nauki, którzy reprezentują różne dziedziny i dyscypliny.

Medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”

Medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” posiada trzy stopnie – złoty, srebrny i brązowy. Jest przyznawany osobom zasłużonym dla nauki i szkolnictwa wyższego, uczelniom, fundacjom, instytutom badawczym i stowarzyszeniom. Medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” nadaje Minister Edukacji i Nauki z własnej inicjatywy lub na wniosek innych podmiotów i instytucji. Odznaczenie to jest najwyższym tego rodzaju wyróżnieniem.

Innowacje w medycynie – powstało nowe centrum w Ośrodku Przetwarzania Informacji

W Ośrodku Przetwarzania Informacji (OPI) otworzono Centrum Innowacji dla Medycyny Cyfrowej. Nowe centrum ma przede wszystkim wspierać integrację zespołów badawczych, a tym samym wzmacniać rozwój opieki zdrowotnej w Polsce za pomocą innowacyjnych technologii cyfrowych. Będzie ono łączyć środowisko naukowe i medyczne oraz aktywnie przyczyniać się do transformacji cyfrowej w kraju. Eksperci centrum wraz z partnerami będą rozwijać medycynę cyfrową i wykorzystywać potencjał sztucznej inteligencji w sektorze medycznym, co przyczyni się m.in. do przyspieszenia diagnostyki pacjentów i wdrożenia odpowiednich terapii. Nowa jednostka powstała na zlecenie MEiN.

– Ministerstwo Edukacji Nauki wspiera cenne inicjatywy, które efektywnie przyczyniają się do  wzrostu innowacyjności polskiej nauki. Centrum Innowacji dla Medycyny Cyfrowej, które zostało otworzone w Ośrodku Przetwarzania Informacji, jest właśnie jedną z takich inicjatyw – mówi Wojciech Murdzek, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

– Warto podkreślić, że dzięki pracy nowego centrum zostanie utworzona Baza Zespołów Badawczych i Projektów w Medycynie Cyfrowej. Będzie to niezwykle cenne narzędzie w procesie integracji i wymiany wiedzy pomiędzy ośrodkami zaangażowanymi w rozwój medycyny cyfrowej. Baza umożliwi identyfikację i łączenie zasobów, ekspertów oraz innowacyjnych projektów, co sprzyja rozpowszechnianiu dobrych praktyk i wspiera dynamiczny rozwój medycyny cyfrowej w Polsce – dodaje wiceminister.

– Cieszę się, że Centrum Innowacji dla Medycyny Cyfrowej powstało właśnie w OPI. Naszym celem jest integracja środowiska naukowego i medycznego, aby wspólnie rozwijać medycynę cyfrową i wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji w sektorze medycznym. Chcemy efektywnie wspierać zespoły badawcze, a mamy do tego odpowiednie narzędzia. OPI posiada wiedzę na temat praktycznie każdego polskiego naukowca, jego projektów oraz aparatury badawczej. Nasz zespół ekspertów posiada również szerokie doświadczenie z zakresu zastosowania sztucznej inteligencji w medycynie – z sukcesem realizujemy własne projekty badawcze i współpracujemy z wiodącymi placówkami medycznymi– mówi dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji.

Wsparcie dla środowiska naukowego i medycznego

Znaczący postęp w dziedzinie sztucznej inteligencji otworzył nowe perspektywy dla medycyny. W obliczu niedoboru personelu medycznego coraz większe nadzieje pokładane są w wykorzystaniu tych innowacji do poprawy standardu opieki zdrowotnej. Konieczne jest jednak kompleksowe wsparcie dla zespołów badawczych zajmujących się daną tematyką. Nowe centrum uzupełni istniejącą lukę – stawia ono na integrację zespołów badawczych i dostarczenie im kompleksowego wsparcia. Ma ono ułatwiać formowanie konsorcjów, interdyscyplinarnych zespołów badawczych i inicjować współpracę na wielu poziomach. Twórcy centrum chcą wspomagać interdyscyplinarne inicjatywy badawcze, które usprawnią wdrażanie innowacji zdrowotnych. W nowej jednostce będą realizowane programy badawcze, które skupiają się na weryfikacji nowych technologii i procedur. Kluczowe obszary działania obejmują wspomaganie diagnostyki, medycynę spersonalizowaną, standaryzację procedur diagnostycznych, raportowanie strukturalne oraz rozwój głębokich modeli językowych. Wspierane przez centrum prace badawcze z pewnością przyczynią się do realizacji celu, jakim jest uczynienie Polski liderem w tej dziedzinie.

Partnerstwo dla Innowacji Technologicznych w Ochronie Zdrowia

– Misja Centrum Innowacji dla Medycyny Cyfrowej to wsparcie polskich zespołów badawczych, a jego wizja związana jest z pracą nad transformacją cyfrową w Polsce i poprawą opieki zdrowotnej dla wszystkich mieszkańców kraju. Właśnie stąd zrodziła się idea powstania naszego centrum – mówi dr inż. Piotr Sobecki, kierownik Centrum Innowacji dla Medycyny Cyfrowej. – Warto podkreślić, że w centrum stawiamy na współpracę polskich zespołów badawczych, dlatego zachęcamy wszystkich naukowców zajmujących się daną dziedziną do dołączenia do Partnerstwa dla Innowacji Technologicznych w Ochronie Zdrowia. Przyłączając się do tej inicjatywy, zespoły badawcze otrzymają wsparcie na wielu płaszczyznach związanych z rozwojem interdyscyplinarnej współpracy. Zyskają również okazję do rozszerzenia sieci kontaktów poprzez budowanie relacji z kluczowymi instytucjami i przedsiębiorstwami technologicznymi. Ponadto, otrzymają możliwość uczestniczenia w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach, co wspiera rozwój zawodowy w sferze medycyny cyfrowej i sztucznej inteligencji – dodaje kierownik centrum.

Podsumowując, zaangażowanie Centrum Innowacji dla Medycyny Cyfrowej w budowanie mocnych partnerstw przyniesie wiele korzyści dla całego systemu. Zespoły badawcze zyskają dostęp do aktualnej wiedzy, szkoleń i doradztwa. Łatwiej będą mogli tworzyć konsorcja, partnerstwa badawcze i ubiegać się o fundusze. Dodatkowo szkolenie ekspertów będzie miało trwały wpływ na stymulowanie innowacji w medycynie, co przełoży się na jakość opieki zdrowotnej dostępnej dla wszystkich Polaków. Natomiast wspierane przez centrum prace badawcze oraz starania o rozwój medycyny cyfrowej przyczyniają się do realizacji celu, jakim jest uczynienie Polski liderem w danej dziedzinie.