źródło: https://opi.org.pl/

Uprzejmie informujemy, że dokonaliśmy aktualizacji dokumentacji konkursowej oraz zmieniony został termin zakończenia naboru. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące zmian dla ścieżki dla projektów znajdujących się na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej (PMIB) oraz ścieżki dla projektów dotyczących przedsięwzięć instytucji o charakterze sieciowym składających się z organizacji badawczych.

 1. Ścieżka dla projektów na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej (PMIB)

Wnioski o dofinansowanie można składać do 5 sierpnia 2024 r. do godziny 16:00 za pośrednictwem aplikacji WOD2021.

Zmiany w dokumentacji obejmują:

 1. Kryteria wyboru projektów:
  • dostosowanie zapisów dotyczących pomocy de minimis do rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE. L Nr 295 z 15.12.2023, str. 2831).
  • Zmiana nazwy ministerstwa na Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 2. Ogłoszenie o naborze:
  • Zmiana terminu zakończenia naboru.
 3. Regulamin Wyboru Projektów:
  • Data obowiązywania Regulaminu (strona tytułowa).
  • Zmiana terminu zakończenia naboru (strona tytułowa, § 1 ust. 4).
  • Uszczegółowienie zasad oceny (§ 6).
  • Dostosowanie zapisów dotyczących pomocy de minimis do rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE. L Nr 295 z 15.12.2023, str. 2831) (§ 9 ust. 9).
  • Modyfikacja zapisów w zakresie dostarczenia „Analizy zgodności projektu z polityką ochrony środowiska” wraz z zezwoleniem na inwestycję po zawarciu umowy o dofinansowanie (§ 9 ust. 6 i 7).
  • Zmiany redakcyjne.
 4. Słowniczek:
  • Dodanie definicji Panel KOP.
  • Uwzględnienie umowy konsorcjum jako załącznika do wniosku o dofinansowanie.
  • Uwzględnienie zawarcia umowy z Przedsiębiorcą również przez konsorcjanta.
 5. Przewodnik kwalifikowalności wydatków:
  • Uwzględnienie w pkt 1, iż pod pojęciem „beneficjent” należy również rozumieć członków konsorcjum wraz ze zmianami w treści dokumentu.
  • Uzupełnienie w pkt 1 informacji dotyczących rozpoczęcia projektu.
  • W pkt 1 dostosowanie zapisów dotyczących pomocy de minimis do rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE. L Nr 295 z 15.12.2023, str. 2831).
  • W pkt 3.1 uwzględnienie projektów realizowanych w konsorcjach.
  • Zmiany redakcyjne.
 6. Wzór wniosku o dofinansowanie:
  • Doprecyzowanie pól w części C Wskaźniki projektu.
 7. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie:
  • Doprecyzowania i poprawa wskaźników dotyczących stawek jednostkowych w obszarze szkoleń w punkcie C wskaźniki.
  • Dodanie załącznika nr 1 do Instrukcji.
  • Zmiany redakcyjne, doprecyzowania.
 8. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie:
  • Usunięcie informacji o zał. nr 1 (oświadczenie dotyczące wkładu niepieniężnego).
  • Usunięcie z zakresu agendy badawczej opisu działań szkoleniowych personelu projektu.
  • Usunięcie pełnomocnictwa do podpisania wniosku o dofinansowanie.
 9. Wytyczne do przygotowania „Studium Wykonalności”:
  • Zmiany redakcyjne, doprecyzowania.
  • Uszczegółowienie w zakresie wskaźników środowiskowych.
  • Uwzględnienie w podrozdziale 8.1 pola na wskazanie daty ukończenia uzyskania decyzji „środowiskowych” oraz pozwolenia na budowę.
 10. Harmonogram rzeczowo-finansowy:
  • Zapewnienie możliwości uwzględnienia wkładu własnego pieniężnego w kategorii 11. Koszty wsparcia uczestników projektu.
 11. Instrukcja wypełniania harmonogramu rzeczowo-finansowego:
  • Zmiany redakcyjne, doprecyzowania.
  • Dostosowanie zapisów dotyczących pomocy de minimis do rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE. L Nr 295 z 15.12.2023, str. 2831).
 12. Wzory umów o dofinansowanie (pojedynczy Wnioskodawca, konsorcjum):
  • Uwzględnienie w § 4 braku zaliczkowania wydatków związanych z pomocą de minimis.
  • Zmiany redakcyjne, doprecyzowania, uszczegółowienia, poprawa niespójności.
 13. Instrukcja wypełniania Harmonogramu płatności:
  • Uwzględnienie braku zaliczkowania wydatków związanych z pomocą de minimis.
 14. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie – nowy dokument.
 15. Oświadczenie dotyczące podmiotów zależnych lub kontrolowanych przez JST:
  • Zmiany redakcyjne i stylistyczne.
  • Dodanie Nr wniosku o dofinansowanie.
 16. Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące aktualności danych i oświadczeń zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz kwalifikowalności wnioskodawcy – nowy dokument.
 17. Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej – nowy dokument.
 18. Oświadczenie dotyczące istnienia okoliczności i podstaw do zakazu udostępnienia funduszy, środków finansowych lub zasobów gospodarczych oraz udzielenia wsparcia w związku z agresją Rosji wobec Ukrainy – nowy dokument.

Więcej informacji: https://opi.org.pl/feng/nabor/przedsiewziecie-na-polskiej-mapie-infrastruktury-badawczej/

2. Ścieżka dla projektów dotyczących przedsięwzięć instytucji o charakterze sieciowym składających się z organizacji badawczych

  Wnioski o dofinansowanie można składać do 12 sierpnia 2024 r. do godziny 16:00 za pośrednictwem aplikacji WOD2021.

  Zmiany w dokumentacji obejmują:

  1. Kryteria wyboru projektów:
   • dostosowanie zapisów dotyczących pomocy de minimis do rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE. L Nr 295 z 15.12.2023, str. 2831).
  2. Ogłoszenie o naborze:
   • Zmiana terminu zakończenia naboru.
  3. Regulamin Wyboru Projektów:
   • Data obowiązywania Regulaminu (strona tytułowa).
   • Zmiana terminu zakończenia naboru (strona tytułowa, § 1 ust. 4).
  4. Słowniczek:
   • Uwzględnienie umowy konsorcjum jako załącznika do wniosku o dofinansowanie.
  5. Wzór wniosku o dofinansowanie:
   • Uwzględnienie umowy konsorcjum jako obligatoryjnego załącznika.
  6. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie:
   • Zmiany redakcyjne.
   • Dodanie załącznika nr 1 do Instrukcji.
   • Uwzględnienie umowy z przedsiębiorcą jako załącznika fakultatywnego.
  7. Wytyczne do przygotowania „Studium Wykonalności”:
   • Zmiany redakcyjne.
   • Uwzględnienie w podrozdziale 8.1 pola na wskazanie daty ukończenia uzyskania decyzji „środowiskowych” oraz pozwolenia na budowę.
  8. Harmonogram rzeczowo-finansowy:
   • Zapewnienie możliwości uwzględnienia wkładu własnego pieniężnego w kategorii 11. Koszty wsparcia uczestników projektu.
  9. Wzór umowy o dofinansowanie:
   • Uwzględnienie w § 4 braku zaliczkowania wydatków związanych z pomocą de minimis.
  10. Instrukcja wypełniania Harmonogramu płatności:
   • Uwzględnienie braku zaliczkowania wydatków związanych z pomocą de minimis.

  Więcej informacji: https://opi.org.pl/feng/nabor/przedsiewziecia-instytucji-sieciowych-skladajacych-sie-z-organizacji-badawczych/